Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu a soukromí vašich osobních údajů bere naše společnost MePro Trading, s.r.o. za velmi vážnou a důležitou. Tento předpis o ochraně osobních údajů popisuje, jakým způsobem naše společnost MePro Trading s.r.o. jako správce údajů ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje a za jakým účelem. Přístup na naše webové stránky vám bude umožněn na základě vaší IP adresy.  Přístupy do formulářů na webových stránkách jsou zaheslovány za účelem ochrany před kybernetickými útoky. V případě takového útoku budou tyto IP adresy analyzovány. Kromě IP adres shromažďujeme osobní data (např. jména, adresy, telefonní čísla či e-mailové adresy) v souvislosti s provozem stránek pouze tehdy, pokud nám tato data dobrovolně poskytnete (např. během registrace, v rámci dotazů na kontaktní údaje, v dotaznících atd.), a tehdy, když jsme oprávněni takováto data v rámci souhlasu, který jste nám udělili, či na základě zákonných ustanovení.


Pokud si prostřednictvím našich webových stránek objednáváte nějaký výrobek, společnost MePro Trading s.r.o., shromažďuje a zpracovává o vaší osobě následující osobní údaje: jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, typ a množství výrobku, kupní cenu, datum objednávky, stav objednávky, vratky výrobků, žádosti v rámci péče o zákazníky.


Společnost MePro Trading s.r.o., se zavazuje, že takováto data používá pouze za účelem, za kterým jste nám tato data poskytli - jako jsou odpovědi na dotazy, zpracování vašich objednávek výrobku, vzorků a realizace smluvního vztahu, poskytnutí služeb péče o zákazníky, plnění zákonných povinností, obhajoby, prokázání a uplatnění právních nároků a marketingu přizpůsobeného potřebám spotřebitele. Tyto osobní údaje zpracováváme, abychom vám mohli v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy poskytovat naše služby a marketingové materiály a analyzovat vaše zájmy pro marketingové účely.  Data jsou sdílena pouze v rámci dodržování platných zákonů a nařízení.


Společnost MePro Trading s.r.o., může k poskytování vybraných služeb angažovat externí poskytovatele služeb, například poskytovatele služeb IT podpory nebo poskytovatele služeb spojených s webovými stránkami, kteří mohou mít přístup k vašim osobním údajům a následně je zpracovávat. Požadujeme po těchto externích poskytovatelích, jež pro nás tyto služby provádí, aby zavedli bezpečnostní opatření k ochraně vašich osobních údajů.


Společnost MePro Trading s.r.o., bude reagovat na všechny oprávněné žádosti o poskytnutí informací a tam, kde to bude nutné, bude upravovat, opravovat a odstraňovat vaše osobní data  v souvislosti  s prohlášením o ochraně osobních dat. Pokud si přejete takovouto změnu nebo výmaz učinit či pokud máte dotazy či připomínky týkající se tohoto prohlášení a sdělit nám své návrhy a podněty ke zlepšení  kontaktujte prosím společnost MePro Trading s.r.o, Žabovřeská 1462,156 00 Praha 5, Tel: 257 922 333 nebo mepro@mepro.cz


Ke zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebude docházet v případě, že jste kdykoliv v průběhu zpracování vznesli námitku proti zpracování Osobních údajů pro účely marketingu, nebo v případě, že určitý druh zpracování údajů pro účely přímého marketingu podléhá vašemu souhlasu a vy jste nám tento souhlas neposkytli nebo jste jej kdykoli v průběhu zpracování odvolali.